Facket direkt facketdirekt.nu

Kongressbeslut

Arbetsmarknad LO-kongressens beslut 2016 angående likabehandling.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lika lön för lika arbete

 • Att LO ges i uppdrag att inom ramen för den solidariska lönepolitiken fortsatt verka för relativlöneförändringar som motverkar värdediskriminering mellan kvinnligt och manligt dominerade sektorer. 
 • Att LO ska verka för att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO driver jämställdhetsfrågan på ett politiskt plan.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO tillskansar sig djup kunskap i ämnet, så man kan stötta medlemsförbunden i detta arbete.
 • Att LO förstärker arbetet för en jämställd arbetslinje som möjliggör ekonomisk frihet för kvinnor och män.
 • Att LO ska verka för utökad barnomsorg på obekväm arbetstid, kvälls- och nattetid.
 • Att LO ska arbeta för att kommunerna åläggs att ordna barnomsorg på obekväma arbetstider.
 • Att LO aktivt ska arbeta för att kommunerna blir tvingade att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid åt familjer där föräldrarna måste arbeta vid sådana tider.
 • Att LO driver frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid politiskt och verkar för att kommunerna ska erbjuda ob-nattis och ob-fritids till de familjer som har behov.
 • Att LO ska verka för att alla ska ha samma möjlighet till anställning oavsett bakgrund eller utseende.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i samråd med parterna medverka till nationella insatser som främjar arbetsplatsernas åtgärder för jämställdhet och mångfald.
 • Att LO tar ställning och verkar för införande av en samtyckeslagstiftning.

Föräldraförsäkringen

 • Att LO ska verka för att föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna; som ett första steg bör försäkringen tredelas.
 • Att LO ska verka för att regeringen initierar en total översyn av föräldraförsäkringens regelverk i syfte att få en försäkring som skapar bättre förutsättningar för vårdnadshavare att kombinera försörjning och omsorgsansvar utan att det skapar negativa effekter för föräldrar/kvinnor.
 • Att LO ska verka för en individuell föräldraförsäkring och se detta som en prioriterad fråga. 
 • Att LO ska verka för en individualiserad föräldraförsäkring utan möjlighet att överlåta dagar.
 • Att LO verkar för att föräldraförsäkringen individualiseras.
 • Att LO med kraft ska verka för att regering och riksdag genomför en individualisering av föräldraförsäkringen.
 • Att LO ska verka för en individualiserad föräldraförsäkring.

Kongressbeslut om andra välfärdsfrågor hittar du här.

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU