Fråga facket Fråga facket

Kvinnlig fägring och machokultur?

Rapport Ingen del av arbetslivet är fredad från sexuella trakasserier – det blev uppenbart för många under #metoo-rörelsens vittnesmål hösten 2017. LO-rapporten "Kvinnlig fägring och machokultur? undersöker situationen bland LO-förbundens medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sexuella trakasserier är en arbetsmiljöfråga

Det fackliga perspektivet är att sexuella trakasserier och andra typer av kränkande beteenden på arbetsplatsen måste förstås som en arbetsmiljöfråga. 

Alla arbetsmiljöer innehåller risker som måste minimeras och förebyggas oavsett om det handlar om tunga lyft, farliga vätskor eller oönskade sexuella närmanden. Samtidigt måste övergrepp och trakasserier på grund av kön ses i ljuset av sexism och maktstrukturer i samhälle och arbetsliv.

Det är utgångspunkten för LOs nya rapport "Kvinnlig fägring och machokultur? Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar". Innehållet bygger på statistik från Arbetsmiljöverket samt en opinionsundersökning riktad till medlemmar i LO-förbunden. Rapporten avslutas med en rad fackliga och politiska förslag på hur sexuella trakasserier i arbetslivet ska förebyggas. 

LO presenterar nya siffror om läget inom LO-förbunden

Under januari och februari 2018 lät LO Novus ställa frågor till medlemmar i LO-förbunden om förekomsten av och attityden gentemot sexuella trakasserier på deras arbetsplatser. Drygt 1 200 personer proportionerligt fördelat på de fjorton förbunden deltog i undersökningen, som bland annat visar att:

  • Flest drabbade är i åldern 25-34 år. 5 procent av båda könen svarar att de blivit utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året. Andelen är högre bland kvinnorna, nära 10 procent, och lägre bland männen, endast 2 procent. Bland personer i åldern 25 till 34 år har 13 procent upplevt sexuella trakasserier.
  • Var fjärde kvinna vet att en kollega drabbats. Andelen som uppger att de känner till att någon annan på deras arbetsplats blivit utsatta för sexuella trakasserier är markant fler än de som själva utsatts, ungefär var femte person. Var fjärde kvinna känner till att någon annan på deras arbete har utsatts under det senaste året.
  • Oönskade sexuella närmanden, kommentarer och anspelningar tolkas sällan som sexuella trakasserier. På frågan om de själva blivit utsatta för sexuella trakasserier svarar majoriteten nej. Men när frågorna berör oönskade sexuella närmanden, kommentarer och anspelningar uppger fler att de utsatts. Bland män är det 14 procent som uppger att de upplevt någon typ av oönskat sexuellt beteende på sin arbetsplats. Motsvarande andel bland kvinnor är 26 procent.
  • Kvinnor upplever ofta trakasserier från kunder, gäster och brukare. Det är ovanligt att det är chefer som står för det oönskade sexuella beteendet. Runt 20 procent uppger att det kommit från arbetskamrater, med små skillnader mellan kvinnor och män. Bland kvinnorär det nära 60 procent som svarar att de oönskade sexuella beteenden de upplevt kommit från andra än chefer och kollegor, jämfört med strax under 20 procent av männen. Skillnaden kan delvis spegla att fler kvinnor arbetar inom kontaktyrken i service- och tjänstesektorn.
  • Mer än var fjärde medlem tycker att arbetsplatsen har en rå jargong. Andelen är högre bland män och lägre bland kvinnor. Något färre anser att kulturen på arbetet präglas av att man drar grova sexuella skämt, 16 procent av alla svarande. 
  • Informationen från arbetsgivarna brister – särskilt bland tidsbegränsat anställda. Runt hälften av LO-förbundens medlemmar har inte fått någon information av sin arbetsgivare om hur de ska gå tillväga och vem de ska vända sig till på arbetet om de blir utsatta för sexuella trakasserier. Bland tidsbegränsat anställda är andelen högre, sex av tio har inte fått information. Ungefär 40 procent uppger att de fått information från sin arbetsgivare, en ökning med nästan 10 procentenheter jämfört med en tidigare undersökning som LO genomförde 2015.

Ladda ner rapporten Kvinnlig fägring och machokultur (pdf)

LOs policyförslag om hur sexuella trakasserier ska förebyggas

Tydligare arbetsgivaransvar, färre tidsbegränsade anställningar och mer utbildning för skyddsombud och förtroendevalda. Det är några av LOs policyförslag om hur sexuella trakasserier i arbetslivet ska förebyggas.

Läs mer om LOs policyförslag mot sexuella trakasserier i arbetslivet

Se seminarium om rapporten i LO Play