Fråga facket Fråga facket

"Attacken på biståndet är en attack mot facklig organisering”

Internationellt Regeringens förstatligande gör biståndet sämre, skriver ordförandena i LO, TCO och Saco som också är huvudmän för fackliga biståndsorganisationen Union to Union.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 25 mars 2024

Fackliga rättigheter är demokratiska rättigheter. Det blir allt tydligare i en värld där allt fler regimer begränsar rätten att yttra sig och organisera sig. Fackliga organisationer är ofta bland de första att förbjudas att verka i länder där auktoritära ledare har makten. Genom samarbetsavtalen med Sida har svensk fackföreningsrörelse, liksom andra folkrörelser och organisationer, länge varit en viktig del av svenskt bistånd. Det internationella fackliga arbetet utgår från vårt fackliga kärnuppdrag och grundas på konventioner från FN och ILO om mänskliga, fackliga och demokratiska rättigheter vilka även Sverige har ställt sig bakom. Sidas beslut att säga upp samtliga avtal med det svenska civilsamhället kan få kraftigt negativa konsekvenser för det svenska biståndets möjligheter att uppnå målen om fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling.

Facklig kamp livsfarligt för många
I samarbete med lokala organisationer är vi och det övriga svenska civilsamhället väl förankrat i de samhällen där vi arbetar, vilket ofta är en förutsättning för ett effektivt utvecklingsbistånd. Genom biståndsorganisationen Union to Union stöttar svensk fackföreningsrörelse exempelvis ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i lika många länder. Genom utvecklingsprojekten verkar vi gemensamt för trygga anställningsvillkor, mot hot, våld och trakasserier, för ökat demokratiskt utrymme, stärkt jämställdhet och ett hållbart nyttjande av planetens resurser. I en globaliserad värld sträcker sig företagsverksamhet över gränser; därför måste även det fackliga arbetet göra det. Första steget i fackligt arbete som stöds av Union to Union kan till exempel vara att anställda på en fabrik organiserar sig och börjar förhandla med arbetsgivaren för högre löner och rimligare villkor. Det är inte ett enkelt steg. I många länder kan det innebära fara för liv och hälsa att bilda en facklig förening.

Regeringen raserar fungerande verksamhet
Att organisera sig var även i Sverige för över hundra år sedan första steget mot den framgångsrika partsmodell vi har idag, en modell som bidragit till få strejkdagar och därmed till ekonomisk utveckling för svenska företag och Sverige som nation.
Sida har sedan en tid haft i uppdrag från regeringen att utreda förändringar av stödet till de strategiska partnerorganisationerna. Ett av de förslag regeringen velat utreda är att Sida självt tar över fördelningen av pengar till lokala organisationer i samarbetsländerna. Därmed skulle det svenska civilsamhällets roll i svenskt bistånd mer eller mindre försvinna. Enligt uppdraget skulle Sida överlämna sina förslag till regeringen senast den 8 april. Nu väljer Sida att redan nu säga upp samtliga avtal med civilsamhället. För dem som inte får nya avtal kommer konsekvenserna att bli kraftiga nedskärningar och helt nedlagda verksamheter i olika delar av världen.

Ompröva beslutet, Sida
I sin reformagenda för biståndet tydliggör regeringen att man vill bidra till ett starkt civilsamhälle och stödja organisationer, demokratirörelser, aktörer och nätverk som står upp för mänskliga fri- och rättigheter samt bevakar och slår vakt om demokrati och rättsstatens principer. Sidas beslut går i rakt motsatt riktning. Vi vädjar till Sida att ompröva sitt förhastade beslut och vi vädjar till regeringen att snarast visa att den menar allvar med orden i reformagendan. Det skulle inte bara förankra biståndet i mottagarländerna utan också att ge en bred förankring i det svenska civilsamhället. Global facklig verksamhet skapar demokrati. Det behöver världen mer av, inte mindre.

Susanna Gideonsson LOs ordförande
Therese Svanström TCOs ordförande
Göran Arrius, Sacos ordförande