Fråga facket Fråga facket

Så arbetar LO i EU

Internationellt LOs vision om EU är ett EU med en stark social dimension och starka rättigheter för löntagarna. Förutsättningarna för detta är full sysselsättning, likabehandling av löntagare och jämställdhet på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Öresundsbron
Foto: Lars Forsstedt

Varför jobbar LO i EU?

Ett växande antal fackliga sakområden påverkas både direkt och indirekt av beslut som tas inom EU. Hälften av de frågor som finns på den nationella och kommunala politiska dagordningen i Sverige härrör direkt från EU.

EU-samarbetet är därför viktigt för Sverige och LO. Vi behöver ett EU som värnar demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet såväl inom EU som utanför. Vi behöver ett EU som tar ansvar för en ny klimatsmart tillväxt och som främjar ett socialt hållbart Europa.

I LOs Europapolitiska prioriteringar 2014-2019 finns 40 förslag som skulle göra EU bättre. Ett av de viktigaste förslagen är att lägga till ett dokument till EUs fördrag som säger att arbetstagarnas rättigheter är viktigare än företagens friheter. Detta dokument kallar vi för ett socialt protokoll.

Vilka ska påverkas?

För att påverka EU i rätt riktning måste LO agera på många arenor. Det är främst Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd som LO vänder sig till för att påverka EUs politik och beslut. Kommissionen skriver förslagen till EU-lagstiftning. Europaparlamentet består av 705 folkvalda parlamentariker varav 21 är svenska. Europeiska unionens råd förkortas ofta rådet och består av medlemsstaternas ministrar.

Rådet påverkar vi genom att tala direkt med den svenska regeringen. I regeringen finns ministrarna som sitter i rådet. Vi kan också gå via riksdagen och ledamöterna i EU-nämnden eftersom regeringen måste förankra positionerna inför rådsmötena i riksdagen. LO inbjuds till regelbundna partssamråd på departementen, främst arbetsmarknadsdepartementet och statsrådsberedningen.

LOs kandidat i valet till Europaparlamentet

Sedan valet till Europaparlamentet våren 2019 är Johan Danielsson (S), tidigare LO-medarbetare, en av parlamentets ledamöter. Det ger oss en direktkanal in i parlamentets arbete.

Läs mer om vilka frågor LO prioriterar i den valplattform som LO antog inför parlamentsvalet.

Europafacket

Europafacket ETUC är en av de viktigaste kanalerna för påverkan. Europafacket är en paraplyorganisation som består av 90 fackliga centralorganisationer från 38 olika europeiska länder samt 10 europeiska branschfederationer. Europafackets handlingsprogram för åren 2019-2023 antogs på den senaste kongressen i Wien i maj 2019. En sammanfattning av den kommande politiken, finns i programförklaringen, även översatt till svenska (ETUC Manifesto).

Målet för det fackliga Europasamarbetet är att stärka arbetstagarnas ställning på en marknad med fri rörlighet för kapital, arbetskraft, varor och tjänster. Obalansen mellan kapital och arbete riskerar annars att öka och leda till otrygga anställningar och en press nedåt på lönerna. EU har en unik möjlighet att reglera marknaden, bland annat genom arbetsrättsliga minimiregler, som blir bindande för alla medlemsländer.

Fackliga Brysselkontoret

LO har tillsammans med TCO och Saco ett gemensamt Brysselkontor. De finns på plats i Bryssel och kan ha närmare kontakt med aktörerna i Bryssel än vad som är möjligt på distans.

Sociala dialogen

Andra viktiga kanaler vi arbetar genom är den fördragsfästa sociala dialogen, genom vilken arbetsmarknadens parter på EU-nivå kan komma överens om avtal som sedan fastställs som EU-lagstiftning (direktiv).

Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande organ till EUs institutioner som arbetsmarknadens parter har representanter i. Läs mer på den svenska delen av EESKs hemsida

Har du fler frågor om hur EU fungerar? Kontakta Europa direkt.