Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen ska förebygga ohälsa och olycksfall och bidra till en god arbetsmiljö. Alla utom de som arbetar i arbetsgivarens hushåll omfattas av lagen. Lagen är en ramlag som åtföljs av föreskrifter, till exempel om systematiskt arbetsmiljöarbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Historien

Arbetsmiljölagen trädde i kraft i juli 1978. De första lagarna om arbetarskydd kom samtidigt med industrialismen. En av de första var lagen om yrkesfara som tillkom 1889. Den följdes av en arbetarskyddslag 1912. Den statliga arbetarskyddsstyrelsen inrättades 1949. Den fick då ansvaret för Yrkesinspektionen. 1963 utvidgades arbetarskyddet också till statlig och kommunal verksamhet. 2001 bildades Arbetsmiljöverket av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen. Det svenska medlemskapet i EU har medfört en anpassning av svenska lagar till EU-direktiv som berör arbetsmiljön, till exempel när det gäller kemikalier och arbetstider.

En bra arbetsmiljö

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetstagarna rätt till en bra och tidsenlig arbetsmiljö. Arbetet ska ge möjlighet till variation, kontakter med andra, personlig utveckling, självbestämmande och ansvar. Arbetsförhållanden ska anpassas till arbetstagaren både fysiskt och psykiskt. Arbetet, teknik, organisation, löneformer mm ska utformas så att arbetstagaren inte riskerar ohälsa eller olycksfall. Bundet och styrt arbetet ska undvikas. Arbetet ska ske i en sund och säker miljö i en lämplig arbetslokal när det gäller till exempel luft, ljud, ljus, vibrationer. Det ska finnas personalutrymmen som toalett, dusch och plats att vila, samt första hjälpen vid olycksfall.

Arbetsgivarens skyldigheter

Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetstagare inte utsätts för ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Han ska göra riskbedömningar, utreda arbetsskador, dokumentera arbetsmiljöarbetet, göra handlingsplaner och vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla allvarligare arbetsskador och tillbud till Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren ska leda arbetet på ett så att arbetsmiljön uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Om det inte är möjligt är arbetsgivaren skyldig att erbjuda bra personlig skyddsutrustning. Arbetsgivaren är skyldig att upplysa arbetstagarna om de risker som finns i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att det finns den företagshälsovård, som verksamheten kräver. Arbetsgivaren är skyldig att se till att det bedrivs lämplig anpassning och rehabilitering på företaget.

Samverkan

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att uppnå en bra arbetsmiljö. Om det är fler än fem anställda ska det lokala facket utse ett skyddsombud. On det är fler än femtio anställda ska det finnas en skyddskommitté. Den ska träffas minst var tredje månad och den ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet.

Skyddsombuden ska övervaka arbetsmiljön och att arbetsgivaren uppfyller lagens krav. Skyddsombud har rätt att stoppa farligt arbete som innebär omedelbar risk för liv och hälsa.

Arbetstagaren har rätt att medverka i utformningen av arbetet. Varje arbetstagare ska medverka i arbetsmiljöarbetet, följa föreskrifter och använda skyddsutrustning. Om arbetstagaren anser att arbetet är farligt för liv och hälsa ska han genast säga det till arbetsgivare eller skyddsombud.

Tillsyn

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till arbetsgivaren driver sitt företag så att arbetsmiljökraven uppfylls. Arbetsmiljöverket har tillträde till alla arbetsplatser för att kontrollera arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket kan stoppa arbete, och kan i övrigt ge de förelägganden och förbud som behövs för att arbetsmiljölagen ska uppfyllas.